SkyGini
עברית
אנגלית

תנאי שימוש


ביצוע ההזמנות והטיפול בהן:

1.1. התנאים והגבלות האחריות המפורטים להלן, יחד עם פרטי ההזמנה, ישמשו כחוזה ההתקשרות בין המזמין לבין סקיי ג'יני (המפעילה את אתר הסחר האינטרנטי התיירותי (https://skygini.com
) במסגרת ההזמנה. בי צוע ההזמנה כמוהו כקבלת כל התנאים וההתחייבויות המפורטים במסמך זה ובמסמכים הנלווים.

1.2. הוראות כלליות אלה תחולנה גם על כל מרכיבי ההזמנות שעניינן טיסות, חבילות נופש, טיולים מאורגנים, חבילות שיט, דרכונים ואשרות, הזמנת מלונות, השכרת רכב וביטוח.

1.3. סקיי ג'יני הינה סוכנות נסיעות המשווקת באמצעות האתר שיווק קמעונאי ללקוח הפרטי מוצרי תיירות שונים (להלן – "השירותים השונים"). סקיי ג'יני פועלת כשליחה מטעם לקוחותיה אצל הספקים השונים ומכאן שאין היא נושאת באחריות כלשהי לגבי עצם אספקת השירותים המוזמנים באמצעותה, טיבם, איכותם, התאמתם להזמנה או שינוים במחיר הסופי אלא אם כן אירעה התקלה בגין מעשה או מחדל של החברה.

1.4. סקיי ג'יני אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בשירותים השונים, וכל השירותים המוצעים נרכשים עבור הלקוח ובשמו מנותני שירותים שונים ונתונים לתנאיהם ושיקוליהם דוגמת מובילים אוויריים, מארגני חבילות נופש, ספקי שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכו' המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן – "הספקים השונים").

1.5. סקיי ג'יני מתחייבת כלפי המזמין לבצע את ההזמנה במיומנות, לפי פרטיה ולפי דרישות המזמין, למסור בדייקנות כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש.

1.6. כל המידע הקשור בשירותים השונים המוצג למזמין כגון מועדי טיסה, פרטי המוביל והמטוס, טרמינל וכיוצא באלו נלקח במישרין מן הספקים השונים ובהסתמך עליהם. החברה מתחייבת למסור ולהציג בפני המזמין כל מיצג או מידע מהותי ועדכני שבידיה כפי שהתקבל מן הספקים השונים, וכל מידע שידוע או אמור להיות ידוע לה אודות השירותים השונים. אולם, החברה אינה יכולה להיות אחראית לנכונותו בפועל של המידע המתקבל מן הספקים השונים.

1.7. סקיי ג'יני לא תהיה אחראית לשיבושים ולתקלות לא צפויות באספקת השירותים המוזמנים ושאינן בשליטתה, אם תחולנה במתן השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותן תקלות או שיבושים של ממש, לרבות לעניין אי מילוין של בקשות מיוחדות של המזמין, אלא אם כן אירעה התקלה בשל מעשה או מחדל שלה.

1.8. בלחיצה על לחצן "סיים הזמנה" מקבל על עצמו המזמין את כל התנאים וההתחייבויות המפורטות במסמך התנאים הכלליים. כל התחייבויות המזמין לרבות תנאי הביטולים והשינויים יהיו בתוקף מרגע סיום הבקשה בעת הלחיצה על לחצן "סיים הזמנה" שבאתר. לא ניתן לבטל הזמנה גם אם טרם התקבל אישור סופי על ההזמנה אלא רק בהתאם להוראות החוק להגנת הצרכן. מרגע הלחיצה על לחצן "סיים הזמנה" תהא החברה רשאית להבטיח את יכולת החיוב של כרטיס האשראי של המזמין, באמצעות הבטחת מסגרת אשראי בגובה עלות ההזמנה.

1.9. הזמנת חלק מן השירותים השונים כפופה לאישור הזמנתם בידי הספקים השונים, שאינו ידוע לחברה בעת מועד ההזמנה ואינו מובטח. בשלב זה, בו טרם ניתן אישור סופי ובכתב להזמנה, ההזמנה היא בגדר "רשימת המתנה", או "בקשה להזמנה" כלומר ממתינה לאישורה בידי הספקים השונים ביחס למחיר ולזמינות המוצעים. עד למועד אישורה הסופי של ההזמנה תהיה סקיי ג'יני, לפי דרישת הספקים השונים, רשאית לשנות את מחיר ההזמנה ותנאיה. במקרה כזה יהיה המזמין רשאי לבטל את הבקשה להזמנה ללא חיוב.

1.10. לאחר השלמת "הבקשה להזמנה" יופיע על המסך מספר הזמנה. שמור והצג מספר זה בכל בירור או פנייה מול סקיי ג'יני. מיד בתום תהליך ההזמנה תשלח אליך הודעת מייל ובה פירוט בקשת ההזמנה והנחיות נוספות.

במידה ולא נתקבלה הודעת מייל כאמור בדוק בתיבת ה"ספאם"/ זבל וצור קשר מיידית עם סקיי ג'יני. הנחיות נוספות תמצא בסעיף 1.16 להלן.

1.11. לאחר אישורה הסופי של ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי של הלקוח, תעביר חברת סקיי ג'יני ללקוח את מסמכי הנסיעה לפי פרטי ההתקשרות שמסר בעת הזמנתו וזאת לא יאוחר מ- 48 שעות מביצוע החיוב. במידה ומועד טיסתו הראשונה בהזמנה הוא פחות מ- 48 שעות ממועד החיוב, יועברו המסמכים מידית.

1.12. הזמנות שמועד יציאתן פחות מ - 12 שעות מביצוע ההזמנה יאושרו, יחויבו ויכורטסו רק בתנאי ולאחר שהלקוח יצר קשר טלפוני עם נציג במוקד הטלפוני וההזמנה אושרה בפועל או שהלקוח קיבל במייל שובר/אישור הזמנה או כרטיס טיסה.

1.13. במקרים של דחיפות גבוהה הנוגעים לטיסות שמועדן תוך 12 השעות הקרובות, ניתן ליצור קשר במייל [[email protected]](Mail to skygini)

1.14. לדרישת החברה, ימסור הנוסע המזמין את פרטי התקשרות עמו בטלפון או יהיה נגיש לקבלת דוא"ל לשם מסירת הודעות ומידע מהותי הקשור בהזמנה, אשר יהיו זמינים בכל עת בישראל ובחו"ל, מביצוע ההזמנה ועד לטיסה עצמה (כולל טיסת חזור ככל שהוזמנה). החברה לא תישא באחריות לשינויים ולתוצאות הנובעות מהם במידה ולא ניתן יהיה לאתר את הנוסע או שהנוסע לא קרא את ההודעות שנשלחו אליו.

1.15. על המזמין להודיע לחברה במהירות האפשרית על כל אי התאמה באספקת השירותים שהוזמנו, וזאת על מנת לאפשר לה לטפל בכל בעיה שכזו.

1.16. במידה ובמהלך ההזמנה הוזנו פרטי כרטיס אשראי, תהליך ההזמנה נקטע או שהאתר אינו מגיב או שלא נתקבל מייל אישור "בקשה להזמנה" ובו מספר הזמנה או שלא נתקבל אישור הזמנה/כרטיסי טיסה יש להפסיק את הליך ההזמנה מיידית ולהודיע על כך לחברת סקיי ג'יני במייל או בהודעה טלפונית. בכל מקרה אין לבצע הזמנה חוזרת/נוספת מחשש לכפל הזמנות. חברת סקיי ג'יני לא תהיה אחראית לביטולי הזמנות כפולות והמזמין יישא בעלויות הביטול ככל שיוטלו על ידי הספקים. חברת סקיי ג'יני מתחייבת לפעול מול הספקים לצמצום העלויות.

1.17. סקיי ג'יני רשאית לבטל כל טיסה, שהות במלון, חבילה או חלקים ממנה, וכל שירות אחר מכל סיבה אשר אינה תלויה בה וזאת לא יאוחר מ 14 ימים שאינם ימי מנוחה ממועד היציאה. במקרה זה יוצעו ללקוח חלופות לבחירתו. במידה והחלופות לא יתקבלו, יוחזר ללקוח כל תשלום או מקדמה אשר שילם במלואו. מוסכם כי למזמין לא יהיו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי סקיי ג'יני בעניין זה.

1.18. ביצוע הזמנה באתר כמוה כאישור בכתב ומהווה אישור לחברת סקיי ג'יני לשלוח אליך מדי פעם מידע בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני וכן במערכות הודעות טלפונית או מסרונים לצרכי שיווק ופרסום. ניתן לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של חברת סקיי ג'יני המופיעה באתר והמהווה חלק ממסמך זה.

1.19. לפי הוראות הרשויות והמובילים האוויריים על כל נוסע, ללא יוצא מן הכלל, להתייצב לטיסת ההלוך כשבידו דרכון תקף לשישה חודשים לפחות מיום החזרה המתוכנן לארץ.

1.20. המטה ללוחמה בטרור במשרד ראש הממשלה, מפרסם מעת לעת "אזהרות מסע" לישראלים הנוגעים ליעדים בחו"ל. אזהרות אלו הנן בחזקת המלצה לישראלים שלא לבקר ביעדים אלה. על כל מזמין להתעדכן קודם נסיעתו אם קיימת "אזהרת מסע" ליעד אשר בנוגע אליו הנו מתכנן להזמין שירותים מהחברה. לא תתקבל דרישה כלשהי לביטול הזמנה ליעד שלגביו פורסמה "אזהרת המסע" קודם להשלמת ההזמנה. יובהר במפורש, כי החברה אינה מתחייבת לבטל הזמנה אם "אזהרת המסע" לאותו היעד פורסמה לאחר השלמת ההזמנה.

"אזהרות המסע" מפורסמות באתר האינטרנט של המטה ללוחמה בטרור, בכתובת:

http://nsc.gov.il/he/Travel-Warnings/Pages/default.aspx

1.21 למשרד הבריאות הנחיות מפורטות באשר למדיניות החיסונים והבריאות הנוגעים ליעדים בחו"ל. על כל מזמין להתעדכן קודם נסיעתו על ההנחיות וההמלצות המפורטות קודם להשלמת ההזמנה. יובהר במפורש כי לא תתקבל כל בקשה לביטול הזמנה ליעד שלגביו פורסמו בעבר הנחיות/מגבלות והחברה אינה מתחייבת לבטל הזמנה אם פורסמו הנחיות/מגבלות לאותו היעד לאחר השלמת ההזמנה.

מידע והנחיות משרד הבריאות ניתן למצוא באתר:

https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Pages/vaccination_abroad.aspxתשלומים והחזרים

1.22 המחיר הינו נכון לרגע הפירסום באתר ועשוי להשתנות במהלך תהליך ההזמנה ועד לרגע התשלום. כך גם לגבי הצעות מחיר לשינויי מסלול ומועד. הללו נכונות לרגע בו ניתנו ואף בהם המחיר וזמינות המקומות נקבעים על ידי הספקים וכפופים לאישורם הסופי.

1.23 כל מחירי השירותים השונים המופיעים באתר האינטרנט Skygini.com, של סקיי ג'יני כוללים את כל המיסים וההיטלים, וכל הנדרש כדי להזמין את השירותים הכלולים בהם, לפי תנאי ההזמנה. למעט דמי טיפול כפי שיפורט להלן.

1.24 כל החיובים יבוצעו בשקלים לפי שער ההעברות וההמחאות (מכירה) כפי שפורסם ביום העסקים שקדם לביצוע ההזמנה. לקוח המעוניין בחיוב כרטיס האשראי במט"ח יבצע בהזמנה טלפונית באתר ונציג סקיי ג'יני יבדוק אפשרות זו יחד עם הלקוח.

1.25 בנוסף לאמור, הספקים השונים מציעים שירותים נוספים בטיסות בתשלום דוגמת כבודה או הושבה. בידי המזמין האפשרות לרכוש שירותים אלה ישירות מחברת התעופה או באמצעות האתר בעת ההזמנה או לאחריה. המחיר המוצג באתר Skygini.com של סקיי ג'יני בעת ההזמנה לשירותים אלה כולל עמלת שירות לכל פריט בהזמנה.

1.26 סקיי ג'יני תגבה סך של 70 דולר לכל כרטיס ו/או נוסע, בנוסף לדמי הביטול/שינוי מטעם הספקים כדמי טיפול בביטולים שאינם במסגרת חוק הגנת הצרכן ובשינויים שיבוצעו לבקשת המזמין כפי שיפורט להלן.

1.27 יודגש כי ככל שיימצא כי למזמין עומדת זכות להשבת כספים בגין הזמנתו, הללו יושבו לו רק לאחר שספקי שירות יעבירו את הכספים בפועל אל סקיי ג'יני והללו יושבו כאמור מידית אל המזמין. החזרים שקליים של חיובים שננקבו במט"ח יבוצעו לפי שער החליפין בו בוצעה העיסקה.

1.28 על כל זיכוי או החזר לכל אחד מכרטיסי האשראי בהם נעשה שימוש בהזמנה, בין בהחזר בגין ביטול לפי חוק הגנת הצרכן או ביטולים או החזרים אחרים, תקזז סקיי ג'יני מההחזר סך של 10 ₪ נוספים לכל כרטיס אשראי בגין עמלת ביטול עיסקה באשראי.

1.29 במקרה בו הוזמן שירותים נלווים לכרטיס הטיסה, כגון הושבה, מזוודה וכו׳ , מרבית חברות התעופה אינן מאפשרות ביטול שירותים נלווים.

1.30 במקרה של ביטול כרטיס הטיסה, ביטול שאיננו לפי חוק הגנת הצרכן, הביטול הכרטיס הינו כפוף לחוקי כרטיס הטיסה, לא יינתן החזר כספי בגין שירותים נוספים שנרכשו, כגון: כבודה חריגה, תוספת מזוודה, הושבה, עמלת תשלומים וכו'.


**ביטולים ושינויים בהזמנות:**

.2.1. ככלל, למזמין שמורה הזכות לשנות, לבטל או להוסיף על הזמנתו כל זאת בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981, תקנות הגנת הצרכן, הנחיות הספקים (חברות התעופה, נותני שירותים וכו') וההסכמות במסמך זה.

סקיי ג'יני, שומרת לעצמה את הזכות לבטל את יתרת מרכיבי חבילת התיירות או חלקם במידה והלקוח יבחר לבטל, לפי סעיף זה, מרכיב אחד או יותר ממרכיבי הרכישה אותה ביצע. במקרה זה יבוצע הביטול ללא כל חיוב ללקוח על מרכיבי הרכישה אותם ביטלה סקיי ג'יני.

.2.2. ביטול הזמנות במסגרת החוק להגנת הצרכן (עיסקת מכר מרחוק).

.2.2.1. בהתאם להוראות סעיפים 14ג(ג) ו-(ד)(2) לחוק, יהיה הצרכן רשאי לבטל כל הזמנה בתחום התיירות והנופש בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים, לפי המאוחר, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

.2.2.2 על פי סעיף 6 א'(12) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), האמור לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות טיסות המשך לטיסות שיצאו מישראל הניתנות באמצעות חברת תעופה אחרת וחבילות נופש מחוץ לישראל.

2.2.3 בעיסקאות אשר בהן נרכשים רכיבים שונים בהזמנה מספקים שונים או לחלופין ניתן לבטלן בנפרד ממרכיבים אחרים בהזמנה, יש לראות כל רכיב בהזמנה כעיסקה נפרדת לצורך גביית דמי הביטול. לצורך כך בעיסקה בה נרכשו מספר כרטיסי טיסה למספר נוסעים, כל כרטיס לכל נוסע ייחשב כעיסקה נפרדת וכל כרטיס אשר בו משולבות יותר מחברת תעופה אחת יחשב חלקה של כל חברת תעופה בכרטיס אף הוא כעיסקה נפרדת. לעניין זה יחשבו מרכיבי חבילה הכוללת מספר מרכיבים כעיסקאות נפרדות לצורך חישוב דמי הביטול.

.2.2.4 בהתאם להוראות סעיפים 14ה(ב)(1) לחוק, במקרה של ביטול כאמור - תחזיר סקיי ג'יני לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת, תבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% ממחיר השירות או העסקה, או 100 ₪ , לכל מזמין, לפי הנמוך מביניהם;

2.2.5. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי נוחות המזמין בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק. בכל אופן שהוא, מודגש כי אין בהוראות תנאי כלשהו מתנאים אלו כדי לגרוע מהוראות החוק.

2.2.6. בהתאם להוראות החוק, בקשה לביטול הזמנה תועבר בעל פה או בדואר רשום או בדוא"ל. נא ודאו כי בקשת הביטול ששלחתם נתקבלה במשרדי החברה.

דרכי ביטול

1.      ביטול באמצעות צור קשר באתר

2.      ביטול באמצעות המייל [email protected]

3.      ביטול באמצעות פקס 037610441

4.      ביטול באמצעות טלפון 0732651498בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00.

5.      ביטול באמצעות דואר רשום בכתובת משרדי החברה: רחוב מנחם בגין 82 תל אביב יפו, מיקוד 6713829 ( יש לוודא כי הדואר הרשום יגיע למשרדי החברה בכתובת, לפחות 7 ימי עסקים טרם המועד שנקבע לטיסה )

6.      ביטול בע"פ במשרדי החברה רחוב מנחם בגין 82 תל אביב יפו, מיקוד 6713829.

2.2.7. לדרישת מקצת מחברות התעופה ימלא המזמין טופס בקשה ייעודי לביטול הטיסה ויעבירו לסקיי ג'יני (ניתן לקבלו אצל נציגנו) הטופס ימולא במידת האפשר בשפה האנגלית. סקיי ג'יני תעביר את הבקשה לחברת התעופה, תעקוב ותעדכן את המזמין. נציגי סקיי ג'יני יסייעו ככל שיידרש לכל נוסע המבקש עזרה בניסוח או בתרגום הפנייה לאנגלית לחברת התעופה.

2.3. שינוי וביטול הזמנות שאינן במסגרת החוק להגנת הצרכן

2.3.1. על הזמנות של כל מוצרי התיירות ובכללן טיסות, חבילות נופש, בתי מלון, טיולים מאורגנים, חבילות שיט, השכרת רכב, כרטיסים למופעים, חבילות סקי וכל סידורי הקרקע הרלוונטיים אשר אינן עונות על תנאי הביטול בחוק להגנת הצרכן יחולו דמי ביטול כפי שיחולו על פי קביעת הספקים. סקיי ג'יני מתחייבת לברר עבור המזמין ולפי בקשתו כל מידע על דמי הביטול והשינוי להזמנתו ותסייע לו בעניין זה ככל שתתבקש.

2.3.2. על כל נוסע ועל כל קטע טיסה בהזמנה שתשונה או תבוטל ואינה עונה על תנאי חוק הגנת הצרכן תגבה סקיי ג'יני סך של 70 דולר נוספים לנוסע/קטע כדמי טיפול בביטול או שינוי ההזמנה וזאת בנוסף לדמי ביטול או השינוי מטעם הספקים וחוקי כרטיס הטיסה, ככל שיהיו.

.2.3.4. למרות האמור לעיל, בטיסות "לאו קוסט" יגבו דמי ביטול מלאים בגובה עלות הכרטיס מרגע ההזמנה למעט כאמור במקרים בהם יחול חוק הגנת הצרכן- ביטול עיסקת מכר מרחוק סעיף 14(ג)(ו).

.2.3.5. כל בקשה לשינוי או ביטול טיסה שלא במסגרת החוק תועבר לסקיי ג'יני בכתב. שינוי בפרטי ההזמנה דינו כביטול ההזמנה ועריכת הזמנה חדשה לכל דבר ועניין. סקיי ג'יני אינה מתחייבת כי ניתן יהיה לערוך שינוים בתאריכים או יעדים או בשמות המוזמנים ועניינים אלה נתונים למדיניות הספקים.

2.3.6. סקיי ג'יני מתחייבת לפעול בנאמנות ובמסירות מול הספקים השונים וחברות התעופה לצמצם או לבטל את דמי הביטול ו/או השינוי ככל שניתן ולפעול להשבת כל ההחזרים המגיעים למזמין לרבות החזר מיסי נמל. יצוין שוב כי דמי הביטול והשינוי נקבעים על ידי הספקים השונים וכל שינוי בהם נתון להחלטתם. סקיי ג'יני מתחייבת לפעול מול ספקי השירות בנחרצות להשבת כל ההחזרים המגיעים למזמין ותעביר למזמין מידית את כל הכספים אותם השיבו הספקים למעט דמי הטיפול כאמור.

2.3.7. יתכנו שינויים או ביטולים בהזמנות או בחלק מהן כתוצאה מאירועים שמקורם ב"כח עליון", אירועים מלחמתיים וכו'. יובהר כי סקיי ג'יני לא תהיה אחראית ולא תוכל להיענות לכל בקשה להחזר בגין אירועים אלה. החזרים בגין שינויים או ביטולים יהיו בכפוף למדיניות ההחזרים אצל הספקים. סקיי ג'יני מתחייבת לפעול במסירות ובנאמנות מול הספקים השונים ולסייע ללקוחותיה ככל שיהיה בידה.

2.3.8. על המזמין לדאוג לביטוח נסיעות מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו, לרבות פוליסת ביטוח נסיעות אישי ומטען. ביטול או שינוי הזמנה במקרה חלילה של אשפוז בבית חולים או מוות של קרוב משפחה מדרגה ראשונה וההחזרים בגינם יהיו בכפוף למדיניות הספקים וחברות התעופה ולהנחיותיהם. סקיי ג'יני לא תהיה אחראית ולא תוכל להיענות לכל בקשה של החזר ולתוצאות העלולות לנבוע מאי עשיית הביטוח כאמור. סקיי ג'יני מתחייבת לפעול במסירות ובנאמנות מול הספקים השונים ולסייע ללקוחותיה ככל שיהיה בידה.

**הזמנת טיסות:**

3.1. הוראות אלו תחולנה, בנוסף לכל הוראה אחרת, על הזמנת טיסות גם אם הוזמנו כשירותים הנמכרים כחבילה אחת.

3.2. על התובלה האווירית של המזמין וכבודתו תחולנה הוראות אמנת מונטריאול, וכן חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב, 2012, לפי העניין.

3.3. כרטיסי הטיסה תקפים ליעדים ולזמנים אשר מצוינים בהם. מדיניות חברות התעופה/ספק או מארגן הטיסה לגבי כל כרטיס וכרטיס מפורטת באתרי חברת התעופה ובמערכות ההזמנות (להלן- "חוקי הכרטיס") לרבות שינויים וביטולים ועלותם. כל שינוי או ביטול ביעדים/מועדים/שמות/מסלול כפוף למדיניות זו. לחברת סקיי ג'יני אין כל יכולת לשנות כללים או מדיניות של חברת תעופה או ספק. חוקים אלה יהיו זמינים לנוסע בכל עת ולבקשת הנוסע חברת סקיי ג'יני תפיק עבור הנוסע את כל חוקי הכרטיס הרלוונטיים, תברר לכל נוסע לפי בקשתו את חוקי הכרטיס ומדיניות השינויים והביטולים ועלותם ותסייע לו בעניין זה ככל שתתבקש.

3.4. למארגן הטיסה ולמוביל האווירי הזכות לשנות את פרטי הטיסות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדיהן המדויקים, מסלולן וזהות המוביל האווירי המבצע בפועל את הטיסה, (יצוין כי נחיתה לצורך תדלוק אינה מוגדרת כ"חניית ביניים") בכפוף להוראות הדין. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין בגין השינוי לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.

3.5. סקיי ג'יני לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שנגרמו למזמין כתוצאה מאיחור או ביטול בתובלה אווירית אשר הם באחריות ובשליטת המוביל האווירי לרבות איחור/ביטול הנובעים מ"כוח עליון".

3.6. זכויותיו של הנוסע בכל הכרוך בעיכוב, ביטול או הקדמת טיסה מפורטות היטב בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012. סקיי ג'יני מתחייבת ליידע את הנוסע על זכויותיו ולסייע לו בקבלת ההטבות האמורות בחוק ולפי בקשת הנוסע תפנה למפעיל הטיסה, למארגן או למי מטעמם, למימוש זכאותו של הנוסע לאותן הטבות, בהתאם להוראות החוק האמור.

3.7. נוסע אשר קיבל הודעה על שינוי בטיסה או על ביטול טיסה, 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ובנסיבות השינוי ובהתאם לחוק שירותי תעופה הנזכר לעיל, יוכל לבחור בהשבת תמורה או בכרטיס טיסה חלופי, ייראו אותו כמי שבחר בכרטיס טיסה חלופי, למעט אם הודיע אחרת בעת קבלת ההודעה.

3.8. פרטי הטיסה המופיעים בכרטיס הטיסה הם המחייבים לעניין תנאי ההזמנה, יתכנו ביטולים או שינוים במועדי ובמסלול טיסתכם ביוזמת חברת התעופה. חברת התעופה תודיע על שינויים אלה באמצעותנו או ישירות אליכם בהתאם לפרטי ההתקשרות אותם השארתם באתר בעת ההזמנה. חברת התעופה עשויה אף להציע לכם חלופות לטיסתכם. אינכם מחויבים לקבל הצעות אלה. אנא פנו אלינו לבחינת זכויותיכם על פי חוק ולהצעת חלופות נוספות ככל שיהיו.

3.9. ביצוע צ'ק אין מוקדם (בידוק) ואישרור טיסה- צ'ק אין מוקדם עשוי למנוע במקרים רבים החמצת טיסות ותקלות. מקצת מחברות התעופה מחייבות ביצוע צ'ק אין מוקדם וגובות תשלום נוסף בשדה במידה והנוסע לא ביצע צ'ק אין מוקדם כאמור. הנוסע מתחייב לבצע צ'ק אין מוקדם באתר חברת התעופה, כל זמן שחברת התעופה מאפשרת זאת ולוודא תוך כך את מועד טיסתו הסופי. בטיסות שכר, בהן לא ניתן לבצע צ'ק אין מוקדם, חובה לאשרר כל טיסה לפי ההנחיות באמצעות מספר הטלפון המופיע על כרטיס הטיסה 72 שעות לפני מועד הטיסה. סקיי ג'יני לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי ביצוע צ'ק אין מוקדם או מאי אשרור טיסות חזור.

3.10. על הנוסע לבצע צ'ק אין מוקדם לכל הטיסות הסדירות לרבות טיסות ה"לאו קוסט". במידה והנוסע אינו מצליח לבצע צ'ק אין מוקדם באתר חברת התעופה עליו לפנות מיידית ולדווח למוקד השירות של סקיי ג'יני. על הנוסע לבדוק את שעת ההמראה הסופית של טיסתו מול אתר האינטרנט של השדה ממנו ממריאה טיסתו או באתר חברת התעופה או באמצעות פנייה אל החברה. סקיי ג'יני לא תהיה אחראית להחמצת טיסות כתוצאה מתקלה בביצוע צ'ק אין מוקדם או מאי ביצוע בדיקה זו על ידי הלקוח.

3.11. למובילים אוויריים ולרשויות הגירה מדיניות משתנה באשר לנוסע שאין בידו אשרת כניסה ליעד ביניים במסלול הטיסה או כרטיסי טיסה לטיסות המשך ו/או לטיסת החזור. חברות התעופה ורשויות ההגירה עלולים למנוע את עלייתו לטיסה או את כניסתו למדינת היעד של נוסע במידה ואין ברשותו אשרת כניסה ליעד ביניים או כרטיס לטיסת המשך או כרטיס לטיסת החזור והדבר נתון לשיקולם הבלעדי של המובילים האוויריים ורשויות ההגירה בכל מסלול טיסה/יעד (וללא כל קשר לאשרת כניסה). על הנוסע לבדוק ולוודא בעצמו מהן דרישות המובילים האוויריים ומדינות היעד והביניים בעניין זה הנוגעות אליו באופן אישי. סקיי ג'יני תברר לכל נוסע לפי בקשתו את מדיניות המובילים האוויריים ומדינות הביניים/יעד ותסייע לו בעניינו ככל שתתבקש. סקיי ג'יני לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי ביצוע בדיקה זו על ידי הנוסע.

3.12. על הנוסעים להתייצב בדלפק הבידוק של הטיסה שלוש שעות לפחות טרם הטיסה בטיסות בינלאומיות ושעתיים בטיסות פנים. מובהר לנוסע, כי הליכי הבידוק והביטחון אינם מבוצעים על ידי סקיי ג'יני , ומשכך אינם תלויים בה.

3.13. אי הופעה לטיסה עלולה לגרום לביטול מיידי ואוטומטי של טיסת ההמשך/טיסת החזור ככל שהללו קיימות ואפילו להטלת קנס על ידי חברת התעופה. במידה והנוסע לא מתכוון להגיע לטיסת ההלוך או לטיסת המשך במסלולו או לא הגיע לטיסה עליו לדווח מידית ל סקיי ג'יני על מנת שנוכל לנסות לשמור על כרטיס טיסת החזור או טיסות בהמשך המסלול. בכל מקרה, החזרים בגין אי הופעה או ביטול/שמירת כרטיסי טיסת ההמשך/החזור לרבות החזרים ככל שיהיו, יהיו בכפוף למדיניות חברות התעופה ושיקוליהן.

3.13 נשים הרות בעלות משך הריון של 22 שבועות ומעלה במועד ההזמנה חייבות להביא לידיעת החברה כי הנן הרות. לפי דרישת המובילים האוויריים השונים, נשים הנמצאות בשבוע 22-27 להריונן חייבות להתייצב לטיסה כשבידן אישור רפואי מתאים בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף בטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה להשתתף בטיסה. נשים הנמצאות מעבר לשבוע 27 להריונן, אינן רשאיות להשתתף בטיסות. בכל מקרה, בהתאם לאמנות הבינלאומיות שיקול הדעת לגבי השתתפות אישה הרה בטיסה מסור בלעדית לקברניט הטיסה, והוא רשאי לסרב להעלות אישה הרה לטיסה אף אם הציגה בפניו אישור כאמור. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המזמינה ולא תמסור מידע כאמור שלא לצורך הטיפול בה.

**השירותים הניתנים בטיסה**

3.14 סקיי ג'יני תעביר למוביל האווירי, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן כי הבקשה תמולא, אלא אם הוגדרה מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.

3.15 לחברות התעופה השונות מדיניות והגדרות שונות בנוגע לשירותים הניתנים בטיסה וללא קשר להגדרת הטיסה כטיסה סדירה, לאו קוסט או טיסת שכר. לעיתים יתכנו הבדלים בשירות הניתן אפילו באותה טיסה עצמה ובהתאם לסוג הכרטיס. בטיסות "Low Cost", בטיסות שכר ובמקצת מהטיסות הסדירות ניתן שירות חלקי ובתשלום בכל או בחלק מהשירותים הבאים- צ'ק אין מוקדם, כבודה, הושבה, ארוחות ובידור. הושבה מוקדמת אינה מובטחת וכפופה למדיניות הספקים והמפעילים. מידע מפורט בנוגע לשירותים הניתנים בטיסה מופיע באתר בעת ההזמנה בדפי החיפוש והתוצאות בטיסה הנבחרת ובסימון המתאים וכן באמצעות נציגינו ובאתר חברת התעופה.

3.16 באפשרות הנוסע להוסיף ולהזמין הושבה מוקדמת/מושב מועדף או כבודה/כבודה נוספת תמורת תשלום נוסף. ניתן לבצע הזמנות אלה באתר או בעזרת נציגי השירות של סקיי ג'יני בעת ההזמנה או לאחריה או באתר חברת התעופה או בשדה התעופה. על הזמנות באמצעות סקיי ג'יני תגבה החברה עמלה בסך 5-10 דולר לפריט/נוסע לפי העניין. אפשר והמזמין יוכל לבחור מושב או להזמין כבודה ללא עלות בהזמנה ישירה באתרי חברות התעופה. יתכן ועלותם של מקצת מהשירותים הניתנים לרכישה בשדה תהיה גבוהה יותר מאשר ברכישה מוקדמת באתר Skygini.com של סקיי ג'יני או באתר חברת התעופה. סקיי ג'יני מתחייבת לערוך לטובת נוסע ועל פי בקשתו כל בירור לגבי התנאים והשירותים הניתנים בטיסה ולגבי אפשרויות הרכישה ועלויות רכישתם.

3.17 בכל מקרה שבו ביצע נוסע צ'ק אין מוקדם ותשלום מוקדם עבור כבודה באופן עצמאי באתר חברת התעופה יש להביא לשדה התעופה את מסמכי העלייה למטוס ואישורי התשלום ולהציגם בשדה.

**בית מלון :**

4.1. הכניסה לחדרים, לפי הנוהג המקובל בבתי מלון הנה בד"כ החל מהשעה 14:00 ויציאה עד 11:00 בצהרים, ללא תלות ו/או קשר במועדי הטיסה, וזאת על מנת לאפשר לצוות המלון להכין חדרים לקראת הגעת האורחים החדשים. לא ניתן להבטיח כניסה מוקדמת או יציאה מאוחרת. החברה אינה אחראית על הפעלתו היום יומית של המלון לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר וכד'. דירוג בתי המלון מאושרים ע"י משרד התיירות המקומי בכל מדינה. חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שרות כל שהוא, ואין לחברה כל אחריות למצבים אלה. החברה אינה אחראית לקיום שיפוצים ו\או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, אלא אם ידעה על כך ולא הודיעה לנוסע . באתרים המוצעים יתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועפ"י הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם. במקרה כזה יוצע על ידי הסוכן המקומי ו/או הנהלת בית המלון מלון דומה או אחר ברמתו. ברורים /טענות הנוגעים לחדרי המלון ומתקניו יש לבצע ישירות עם בית המלון בעת השהות.

4.2. במרבית מבתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש במתקנים כמו טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, שמשיות מגבות בבריכת שחייה וכד', מחיר העסקה אינו כולל תשלומים אלה.

4.3. כלכלה על בסיס BB -ארוחת בוקר קונטיננטלית בלבד (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס HB -ארוחת בוקר קונטיננטלית (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל) וארוחה חמה נוספת. חלק מהמלונות מחייבים את האורח לאכול ארוחת ערב (אין אפשרות לארוחת צהרים). בחלק מהמלונות מנין הארוחות יספר מיום ההגעה ולכן במידה וההגעה למלון ביום הראשון תהיה לאחר גמר מתן ארוחת הערב לא תינתן לאורח ארוחת ערב חליפית ביום האחרון.

4.4. במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה (במידה ולא תימסר הודעה מראש לא תישא החברה באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע). נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה להם נמסר לגבי הגעה מאוחרת.

**טיפול בפניות, תלונות ובקשות:**

5.1. בקשות לשינויים בהזמנות יועברו בכתב בלבד לכתובת [email protected]
. סקיי ג'יני מתחייב ת לטפל בבקשות ולהשיב ללקוח תוך שני ימי עבודה מקבלתן כפוף לקבלת מענה מספקי השירותים השונים. יודגש כי אין בסמכות סקיי ג'יני לאשר בקשות או שינויים ומשכך אלה אינן תלויות בה. אישור הבקשות כפוף לזמינות המוצרים, מדיניות הספקים וחוקי כרטיסי הטיסה הרלוונטיים. סקיי ג'יני מתחייבת לפעול במסירות ובנאמנות מול הספקים השונים ולסייע ללקוח ככל שיהיה בידה.

5.2. על המזמין לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים לתלונתו, לרבות כרטיסי טיסה, אישורי עליה למטוס, קבלות מקוריות, שוברים, אישורים על אובדן ממשרדי אבדות ומציאות בשדה תעופה, אישורי תלונה במשטרה, אישורים מבית המלון וכל מסמך רלוונטי אחר, ולהיות נכון להציגם בכל עת.

5.3. במקרה נזק או אובדן או איחור בקבלת כבודת הנוסעים, ידווח הנוסע מידית לחברת התעופה על האירוע במשרד אבדות ומציאות שבשדה ויקבל אישור מתאים על כך. פניות בנושא אובדן או נזק לכבודת נוסעים יש להפנות ישירות לחברת התעופה בצירוף המסמכים המתאימים. סקיי ג'יני תעביר לנוסעים פרטי דרכי התקשרות אל משרדי חברות התעופה המטפלים בעניינים אלה.

5.4. על מנת לאפשר טיפול בתלונה, על הנוסע לפנות אל נותני השירותים, במישרין או באמצעות סקיי ג'יני כאמור, בהקדם האפשרי לאחר תום מתן השירותים המוזמנים. בכל מקרה, לא תטופלנה תלונות לגבי אירועים שהתרחשו למעלה מ-3 שנים קודם לתלונה.

5.5. סקיי ג'יני מתחייבת להעביר לספקי השירותים את תלונת המזמין, ולהעביר אליו כל תשובה שהתקבלה מהם, אולם אין לה כל אפשרות לשלוט או להשפיע לזמני התגובה והמענה של הספקים השונים, או אחריות להם. במידת האפשר, יש להעביר את התלונות הנוגעות לשירותים שסופקו בחו"ל, בשפה האנגלית. נציגי סקיי ג'יני יסייעו ככל שיידרש לכל נוסע המבקש עזרה בניסוח או בתרגום הפנייה לאנגלית לספק.

מדיניות פרטיות:

6. מדיניות הפרטיות שלנו מפורסמת באתר בנספח [מדיניות פרטיות
] באתר והינם ח לק והמשך למסמך התנאים הכלליים.

7. ביטוח
הנוסעים והמטענים אינם מובטחים בביטוח כלשהו והחברה אינה אחראית במקרה של אובדן נזק וכדומה. מומלץ לכל הנוסעים לבטח את עצמם ואת מטענם.
8.אשרות ודרכונים

ישראלי, בין אם הוא בעל דרכון ישראלי או זר, חייב באשרות כניסה לחלק מהיעדים המוצעים. באחריות הנוסע (כולל קטינים) להצטייד בדרכון ישראלי בתוקף לשישה חודשים לפחות ממועד החזרה ארצה, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני החברה אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. אם הנוסע לא מסר לחברה את הטיפול באשרות כניסה, הטיפול בדרכון, אשרות וכד' הנו באחריות הנוסע בלבד, אין החברה אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי השגת אשרה מתאימה או שיציאתו לחו"ל באשרה בלתי מתאימה או ללא אשרה כלל , או יציאתו בדרכון מוגבל (או תעודת מעבר) ו\או אי התרת כניסתו לארץ זו מכל סיבה שהיא.

9.ביצוע הטיסות

הטיסות המוצעות הן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות. שעות/ימי הטיסה ומסלולן עלולים להשתנות עקב החלטה של חברות התעופה ולעיתים אף ללא הודעה מוקדמת על כך. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים, אובדן/עיכוב בהגעת כבודה, הנה על פי כל דין, על המוביל האווירי. החברה אינה נושאת באחריות לשינויים שיחולו בטיסות, ועל כך לא נוכל להיענות לבקשות החזרים ו/או פיצוי כלשהו בגין שינויים שחלו בשעות הטיסה ו/או הוצאות שנגרמו לנוסעים עקב כך. אם כתוצאה מאיחורים בטיסה, יגרם לנוסע הפסד לינה במלונות מוזמנים ו/או כל הוצאה אחרת, לא תישא החברה בהוצאות שיגרמו לנוסע, הפסד לילה או תוספת לילה בגין השינוי בזמן הטיסה מהארץ או בחזרה לארץ, אלא אם ידעה החברה על השינוי ולא הודיעה לנוסע. הכרטיס שברשות הנוסע מתיר להטיס כבודה בתא המטען במשקל של עד 20 ק"ג וכבודת יד במשקל של עד 5 ק"ג במחלקת תיירים. בטיסות טרנסאטלנטיות רשאי הנוסע לקחת עמו 2 מזוודות כל אחת, בגודל 158 ס"מ : גובה+רוחב+אורך אך שתיהן לא יותר מ 290 ס"מ ומשקל שלא יותר מ 32 ק"ג כל אחת. מטען עודף מחויב לפי תעריף שנקבע על ידי חברות התעופה במקרים מסוימים של טיסות שכר אין כלל אפשרות לשאת מטען עודף, גם לא נגד תשלום. תינוק עד גיל שנתיים אינו זכאי למקום ישיבה ולהטסת כבודה. הארוחות המסופקות בטיסות הן באחריותו הבלעדית של המוביל. במקרה של הזמנת מזון מיוחד, החברה תוודא כי המוביל קיבל את דרישת הנוסע, אולם החברה אינה יכולה להתחייב בפני הנוסע שיקבל מזון מיוחד (כשר, צמחוני וכד') גם אם הזמין מראש.

10.מחירים

עד לקבלת אישור סופי מאת ספקי השירותים, יכול המחיר להשתנות על פי דרישת ספקי השירות, ובמקרה של שינוי כאמור יחויב הנוסע בהפרש המחיר, אך תינתן לו אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

מוצהר בזאת מפורשות כי מחיר השירותים כפי שנקבעו מראש בין הנוסע לחברה הינו מחייב ולא תישמע כל טענה בדיעבד, כי הנוסע יכול היה לרכוש שירותים אלה במחיר זול יותר.. עד להנפקת שוברי השירותים (טיסה, מלון) החברה רשאית לשנות מחיר המוצרים עקב שינוי בשערי המטבעות בכל עת וללא קשר למועד ואו אישור הזמנה. המחירים באתר עפ"י המטבע הנקוב והמפורט בגוף המוצרים.